Školení bezpečnostních poradců DGSA-ADR

Doba studia kurzu bezpečnostního poradce ADR je cca 3 kalendářní měsíce. Kurz je zpřístupněn po zaplacení zálohové faktury v plné výši ceny kurzu do 2 – 3 pracovních dnů. Kurz je možné studovat i déle, každý další měsíc je pak zpoplatněn částkou 150,- Kč měsíčně vč. DPH. Dohoda ADR je každý lichý rok novelizována, tím i  zkoušky bezpečnostních poradců a to zpravidla v dubnu (ADR 2015: duben 2015, ADR 2017: duben 2017...), proto je nutné studium zakončit tak, aby absolvent stihl složit zkoušku před Ministerstvem dopravy ČR. Termíny zkoušek a přihláška jsou dostupné na stránkách CDV.
K úspěšnému absolvování kurzu je nezbytné, aby každý uchazeč měl k dispozici platnou verzi Dohody ADR – tzn. nyní ve verzi 2017. Plný text je možné stáhnou na stránkách
MD ČR, jiný text než Dohodu ADR není možné u zkoušky používat!

Novela zákona o silniční dopravě č. 175/2002 Sb. ukládá od 1. 12. 2002 povinnost zřídit státem přezkoušenou osobu bezpečnostního poradce subjektům přepravujícím nebezpečné věci nebo subjektům, které v souvislosti s přepravou tyto věci balí, nakládají, plní či vykládají.

Úplné znění příloh A a B bylo v češtině zveřejněno na stránkách Ministerstva dopravy ČR zde.

V části 1, kapitole 8, oddílu 3, který je v předpise očíslován jako 1.8.3., jsou zveřejněny konkrétní podmínky pro ustanovení bezpečnostního poradce, dále jeho povinnosti, požadavky na znalosti, školení a státem garantovanou zkoušku.

S přihlédnutím k činnostem podniku má poradce zejména tyto povinnosti:

  • dohlížet nad dodržováním předpisů pro přepravu nebezpečných věcí
  • radit svému podniku při operacích souvisejících s přepravou nebezpečných věcí
  • připravit roční zprávu pro vedení svého podniku a orgán místní nebo popřípadě veřejné správy, o činnostech podniku týkajících se přeprav nebezpečných věcí. Takové roční zprávy musí být uchovávány po dobu pěti let a musí být k dispozici národním orgánům na jejich žádost

Důležitým ustanovením je, že poradce musí být držitelem osvědčení o odborném školení, kterému se musí podrobit a dále musí s úspěchem složit zkoušku schválenou pro tento účel MD ČR. Zkoušky musí být zcela nezávislé od školících organizací i od organizací zaměstnávajících poradce.

Vzhledem k tomu, že ke zvládnutí zkoušky jsou nutné poměrně rozsáhlé znalosti Dohody ADR i jejího aplikování  v praxi  (tj. cca 2 000  stran  odborného  textu) a předpisů souvisejících, doporučujeme vhodný výběr lektora, který je schopen vysvětlit praktický význam předpisu.

Firma Ing. Jiří Miletín M KONZULT je specializována na tuto problematiku a více než 10 let se orientuje zejména na vzdělávání v oboru silniční dopravy. Ing. Jiří Miletín publikuje v odborném tisku (Dopravní noviny, soubor Autodoprava nakladatelství Verlag Dashöfer atd.). Jako lektor již několik let školí přepravu nebezpečných věcí řidiče i ostatní personál dopravních, spedičních a odesílatelských firem. Na základě smluvního vztahu u řady firem splňuje povinnosti bezpečnostního poradce, takže má praktické zkušenosti s výkonem tohoto nového pracovního zařazení. Zkoušku bezpečnostního poradce absolvoval 24.5.2002 ve Slovenské republice a číslo mezinárodního certifikátu pro celou silniční dopravu je 00032 SK.

Celý kurz je koncipován v rozsahu 32 hodin a od listopadu roku 2004 ho realizujeme pouze distanční formou. Informace o této formě kurzu je uvedena v aktuální nabídce na úvodní straně našich www stránek.

Výuka probíhá dle západoevropských standardů.

Od účastníků kurzů očekáváme základní praktickou znalost Dohody ADR a problematiky související, vlastní text příloh A a B vyhlášený pod č. 21/2017 Sb. m.s. a konkrétní představu, jak bude činnost bezpečnostního poradce ve své firmě realizovat.

Ceny školení (ceny bez 21% DPH):

základní školení
8 900,- Kč
rozšiřující školení na třídu 1
3 500,- Kč
rozšiřující školení na třídu 7
3 500,- Kč

Upozornění: internetový kurz je v rozsahu pouze základního kurzu, rozšiřující školení na třídy 1 a 7 je  řešeno jako jednodenní konzultace. Tyto konzultace je třeba domluvit telefonicky na čísle: +420 702 144 230.

Termíny zkoušek bezpečnostních poradců ADR jsou dostupné zde.

Školení DGSA-ADR

Objednávka školení bezpečnostního poradce ADR

© M KONZULT s.r.o., 2017, IČ: 267 371 32